Historia

John Locke

Liberalism är den ideologi, som i svensk politik kanske främst förknippas med Folkpartiet. Men, liberalismen har rötter långt tillbaka.

Tanken på att individen ska tillåtas styra sig själv, med människan som självändamål, fanns redan hos ”de gamla grekerna”. Redan flera hundra år före Kristus framförde olika grekiska filosofer argument mot slaveriet och tankar om alla människors lika rätt att leva i frihet.

Men, liberalism som en sammanhållen ideologi föddes först på 1600-talet. På denna tid handlade det mest om en frihetskamp mot kyrkans försök att kontrollera människors liv och tankar.

På 1640-talet dök, i England, för första gången en modern liberal gruppering upp, The Levellers. Namnet The Levellers, utjämnarna, kom av att man ville avskaffa medfödda bördsprivilegier och diskriminering.

Man ansåg att varje människa äger sig själv och har rätt att leva sitt liv som man vill så länge man inte kränker andras frihet. Liberalerna fängslades, och de sista texterna skrevs i fängelsehålorna i Towern.

Men, idéerna levde vidare. I England efterträddes de första liberalerna så småningom av ett långlivat liberalt parti som kom att kallas Whigs.

Ska man peka ut en enskild person som ”liberalismens fader” måste det bli John Locke. 1690 publicerades hanns bok ”Two Treatises of Governement”, som i stort handlade om ekonomisk och intellektuell frihet för individen.

Locke skrev att ”alla har rätt till liv, frihet och egendom”, och han hävdade också att ingen har rätt att utöva tvång eller våld mot annan, annat än i självförsvar. Under den franska upplysningstiden var det flera franska filosofer som tog upp de liberala tankarna, bland andra Voltaire och Rousseau.

Den ekonomiska liberalismen företräddes under denna tid främst av franska fysiokrater som Quensnay och Turgot. Skottarna Adam Smith och David Hume, samt den tyske filosofen Immanuel Kant är andra som kommit att bli viktiga namn i utvecklingen av liberalismen.

Tankarna om frihet för människan spred sig, och i slutet av 1800-talet hade liberalismens idéer lett till att stora delar av Europa var befriat från fattigdom och förtryck. Men, det var också då den liberala rörelsen började vackla.

Den industriella och ekonomiska utvecklingen hade gjort att andra ideologier växte sig starkare. Konservatism och socialism drog åt olika håll, och så småningom började liberalismen förändras inifrån.

Man kan säga att det var den industriella revolutionen som skapade den splittring som ledde till olika inriktningar inom liberalismen. Nyliberalismen (den klassiska liberalismen) stod kvar vid tanken på stark frihet och liten statlig inblandning, medan de så kallade socialliberalerna hävdade lika möjligheter, men en stat som var stor nog att beskydda medborgarna mot både ekonomiska och naturliga motgångar.

Liberalismen har också tagit andra riktningar, men de två huvudinriktningarna anses vara socialliberalism och nyliberalism. I Sverige har den socialistiska ideologin länge varit den rådande, men på 1980- och 1990-talet fick liberalismen ett uppsving och många liberala reformer genomfördes.

Många av de etablerade partierna har liberalism, helt eller delvis, i sin politik, och det har också på senare tid bildats en del nya partier med liberalism som värdegrund, för att värna friheten för människan.