Fördelar och nackdelar

Frihet

Liberalismen är en ideologi som präglat politik och ekonomi under flera århundraden. Många av våra svenska riksdagspartier har liberala tankegångar i sin politik, helt eller delvis.

Som med alla ideologier finns det både för- och nackdelar med liberalismen. Själva grundtanken, den enskilda individens rätt till frihet, är förstås positiv i sin helhet.

Men, det kan ändå dyka upp en och annan negativ effekt av den liberala politiken. Men vi kan börja med några fördelar, och då först den största av dem alla, nämligen åsikten att alla människor är lika mycket värda, och strävan efter att ge alla människor frihet, både intellektuellt och ekonomiskt.

De liberala tankarna är att människan ska har möjlighet att själv bestämma över sitt liv och skapa sina egna förutsättningar, utan inblandning av staten. Men, att staten ska ha så litet inflytande över människorna som möjligt, innebär också att det inte finns ett ordentligt skyddsnät om något inträffar.

Det är oftast svagare individer som får de största nackdelarna av denna sida av en liberal politik. Dessutom finns risken att klyftorna i samhället ökar när det till alla delar är marknaden som styr ekonomin.

Det var också konsekvenserna av den liberala politiken under den industriella revolutionen som skapade en av inriktningarna, socialliberalismen. Inom socialliberalismen ställer man sig positiv till ett starkt socialt skyddsnät.

De socialliberala anser att statlig inblandning kan vara nödvändig för att skydda samhällets svagaste, och kanske också för att få marknadsekonomin att fungera. Den liberala politiken fungerar inte i alla typer av samhälle.

Eftersom liberalismen strävar efter att ge alla individer frihet och möjlighet att själva skapa ett bra liv, måste det samhälle där den liberala politiken bedrivs vara demokratiskt. I en diktatur kan man kanske visserligen driva en ekonomi med liberala grunder, men en diktatur ger sällan utrymme för den enskilda människans frihet eller rätt till lika möjligheter.

Den liberala ideologin kan sägas ligga till grund för en rad förändringar och händelser under de senaste 100 åren. Idag är det för oss självklart med allmän rösträtt, till exempel.

Men hade det inte varit för liberalismen hade det kanske inte varit lika självklart. Det var liberalerna som under 1900-talet kämpade för allmän och lika rösträtt, och liberalismen har alltid också verkat för näringsfrihet och frihandel.

I Sverige har vi under lång tid styrts av socialdemokratisk politik. Trots det kan vi se en hel del exempel på händelser som har liberal grund.

Som exempel kan nämnas alla avregleringar som har genomförts de senaste åren. Idag kan vi, till exempel, fritt välja var vi köper vår el, vilken telefonoperatör vi vill anlita och var vi vill ha vår pensionsförsäkring.

EU kan i mycket också sägas vara en produkt av liberal politik. Fri handel och samarbete mellan länder har länge funnits med bland grundbultarna i liberalismen, och med bildandet av EU har man kommit en god bit på väg.

Liberalerna har länge velat ta bort hinder som försvårar för människor, kapital, varor och tjänster att passera nationsgränser.